Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 9 november 2021

Algemene beschouwingen D66 Overbetuwe 2021

Dit jaar had een heel bijzondere aanloop naar de begroting. De provincie tikte ons vorig jaar op de vingers omdat we niet goed op onze portemonnee pasten. Gelukkig blijkt nu dat we er er toch flink wat bij krijgen de komende jaren. Dat maakt dat er gelukkig deze begroting toch wat te kiezen valt.

 

En D66 Overbetuwe kiest voor:

  • Minder lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven
  • Investeren in een gezond klimaat
  • Meer kansengelijkheid
  • Fijn wonen
  • Gezonde inwoners

 

Minder lastenverzwaring:

D66 dient het amendement van de VVD mee in waarin wij pleiten voor een minder sterke verhoging van de OZB. Zo hebben we het immers ook dit voorjaar afgesproken met elkaar. Een hogere stijging kan de toch al hoge inflatie verder aanwakkeren en de OZB raakt onze inwoners rechtstreeks in de portemonnee. Wij denken dat inwoners en ondernemers ook met deze beperkte stijging nog steeds waar voor hun geld krijgen en houden we een gezonde financiële basis.

En over financiën gesproken: we vinden wel dat we moeten werken aan een betere balans tussen eigen geld en geleend geld, met een mooi woord ‘solvabiliteit’ en daarom dienen we de motie van het PvdA mee in voor een verantwoorde financiële toekomst.

Investeren in een gezond klimaat: D66 vindt dat we wat meer ambitie mogen tonen om voor onze inwoners en onze toekomstige inwoners een gezonde leefomgeving te houden.  En daar is veel geld voor nodig. We zijn dan ook blij dat er financiële ruimte is om de bezuiniging op het duurzaamheidsbudget terug te draaien. We zijn wel als raad aan zet om duidelijke doelstellingen te gaan formuleren op het terrein van duurzaamheid. Dat hebben we tot nu toe onvoldoende gedaan. Wij vinden dat we het komende jaar moeten gebruiken om tot duidelijke doelen te komen en kunnen dan kijken of het geld dat we gereserveerd hebben voldoende is. Dat er nog een grote opgave ligt is duidelijk, daarom vinden we het wel verstandig om geld te reserveren, ook al is er nog geen concreet plan.

Ook zijn we voor de investering in groene wijken. Onze inwoners wonen straks fijner op hele warme en hele natte dagen.  Volgens ons eigenlijk wel gewoon alle dagen. Ook  investeren we in een beter klimaat en een gezonde toekomst voor onze inwoners en de generaties na ons. Het gaat om veel geld, maar D66 vindt het dat geld waard.

Meer kansengelijkheid:

D66 is voor meer kansengelijkheid, dus ook als het gaat om de energietransitie. Energie besparen mag niet alleen weggelegd zijn voor mensen met een dikke portemonnee. Mensen met een dikke portemonnee kunnen zelfstandig aan de slag met energiezuinig wonen, maar mensen die geen dikke portemonnee hebben, hebben minder mogelijkheden. Daarom zijn we het eens met GL om deze groep mensen te helpen, zodat ook zij energie kunnen besparen. Deze mensen hebben daar meerdere jaren voordeel van en het is ook een investering in een beter klimaat: een win-win dus wat ons betreft. We zien echter geen heil in een onderzoek, er zijn wat ons betreft voldoende voorbeelden om ons heen die we in Overbetuwe over kunnen nemen. We hebben dan ook een vraag aan de wethouder hierover: wat zou de wethouder vinden van een budget van 10k voor volgend jaar om een pilot op te zetten en maatregelen op te nemen in de meedoenregeling en dan te bepalen of en zo ja welke investering voor de komende jaren nodig is om deze mensen goed te helpen. En een andere vraag aan de wethouder: worden de energiecoaches actief (ik benadruk actief) ingezet voor deze doelgroep? Want ook zij kunnen veel betekenen voor deze groep mensen.

 

Fijn wonen:

D66 vindt dat er voor iedereen passende woonruimte moet komen. Daar hebben we nog een grote uitdaging. Dus is het goed alle kansen te grijpen om dat voor elkaar te krijgen, D66 komt daar trouwens bij de behandeling van de woonagenda graag op terug. In elk geval is het versneld bouwen op Vinkenhof een kans die je moet grijpen en daarom steunen we ook dit amendement van BOB.

Fijn wonen wordt ook mogelijk gemaakt door hoogspanningskabels onder de grond te leggen, de vrijkomende ruimte kan goed gebruikt worden. D66 heeft niet voor niets regelmatig vragen gesteld over het onderzoek naar het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen en we begrijpen via het voorstel van het CDA dat er nu dan eindelijk schot in zit. Laten we ook hier de kans grijpen om met geld van de Provincie hierop door te pakken.

Fijn wonen betekent ook fatsoenlijk van en naar school of werk komen, bij voorkeur op de fiets, of met het OV of met je elektrische auto. De aanpak van de fietsagenda en een doordachte aanpak van de A325 zijn goede investeringen in de mobiliteit van onze gemeente, ook het amendement voor het ‘tandje meer’ van de fiets en de gezamenlijke visie op de A325 ondersteunen wij dus. Toch willen we hierbij nog even een aantekening maken: we hadden het sjiek gevonden als het CDA het voorstel voor de fiets in overleg met GL had opgesteld, GL heeft immers het spreekwoordelijke ‘fiets’pad voor onze raad vrijgemaakt.

 

Tot slot: gezonde inwoners

We weten dat we aan goede zorg voor onze inwoners ook volgend jaar weer meer geld kwijt zijn. De zorg in Overbetuwe kost volgend jaar weer 2,4 miljoen meer. Goede zorg staat voorop: laat dat helder zijn. Maar om zorg betaalbaar te houden en het kind niet met het spreekwoordelijke ‘zwem’badwater weg te gooien, moeten we goed nadenken als raad waar we in investeren de komende jaren. We hopen dat de rekenkamer onze suggestie overneemt om een onderzoek naar de financiën in het sociaal domein te doen, en dat we volgend jaar aan de slag kunnen met de uitkomsten hiervan. Wat D66 betreft blijven we investeren in een gezond Overbetuwe, want als je gezond bent, heb je immers minder kans om ziek te worden.

D66 steunt dan ook het amendement van PvdA dat voorkomt dat we op Overbetuwe Beweegt gaan bezuinigen, het voorstel van CDA voor versnelde nieuwbouw van de gymzaal aan de Kruisakkers en het voorstel van PvdA om zwemmen zo goedkoop mogelijk te houden.

 

En dan heb ik nog een paar amendementen onbenoemd gelaten: het voorstel voor het budget economisch uitvoeringsprogramma. We begrijpen dat het bijna Sinterklaas is, maar vinden het voorstel van GBO zoals het er nu ligt te vrijblijvend, in het voorjaar is immers aangegeven door het college dat 70.000 euro ook voldoende was.

We horen dan ook graag van de wethouder of dit geld nodig is en zo ja waarvoor. Wij kunnen ons voorstellen dat de wethouder vorige week geïnspireerd is geraakt op de bijeenkomst die georganiseerd was door VVD en OCO. Daar spraken we met ondernemers over de energietransitie en de mogelijkheden om samen op te trekken als ondernemers om de energietransitie te versnellen. Het blijkt dat ondernemers behoefte hebben aan ondersteuning om stappen te maken. Wij zouden kunnen instemmen met dit amendement als het budget gebruikt wordt om gezamenlijke initiatieven van ondernemers op dat vlak te ondersteunen. Dan zou ook dit voorstel prima passen in het gedachtengoed van D66.

 

Tot slot het last minute voorstel van GBO voor het livestreamen van de vergaderingen. Het voorstel dat er nu ligt is niet duidelijk, naar mening van D66 moet er een concreet bedrag worden genoemd en we vinden dus dat er in elk geval gekozen moet worden voor een van de scenario’s. Nu dat het er op lijkt dat we voorlopig niet van Corona af zijn, vinden we het wel een goede investering, maar vinden het basisscenario voldoende. De andere scenario’s doen een onevenredig groot beroep op ons budget.

 

Kortom: we denken met de voorstellen die er nu liggen we de juiste keuzes maken voor de toekomst van Overbetuwe: fijn wonen, een duurzame en gezonde toekomst, waar mensen waar voor hun geld krijgen en met gelijke kansen voor onze inwoners.

Namens D66 fractie Overbetuwe