Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 november 2020

Fractievoorzitter D66 Overbetuwe bezoekt Provinciale Staten over Rail Terminal Gelderland.

Onderstaand leest u de uitgesproken tekst:

Goede ochtend,

Dank voor uw aanwezigheid hier of via de livestream.

Wij zijn de  fractievoorzitters van  D66 Overbetuwe ,de PvdA in Overbetuwe, en Burgerbelangen Overbetuwe.

Directe aanleiding voor ons om u toe te spreken is een motie die de gemeenteraad van Overbetuwe op 3 november j.l. heeft aangenomen met 29 stemmen voor en 0 tegen.
Duidelijker kan het niet.

Strekking van de motie:
als het budget voor de aanleg van de Railterminal Gelderland (RTG) omhoog moet door een indexering van het beschikbaar gestelde bedrag, dan moet dit ook gelden voor het bedrag, dat nodig is voor de landschappelijke inpassing van de railterminal.

Later vandaag beslist u over een forse verhoging van het budget voor de aanleg van een Railterminal Gelderland.
Wij als fractievoorzitters uit de gemeente Overbetuwe zouden het heel verstandig en wijs vinden, als u als Provinciale Statenleden ook het budget dat voor de landschappelijke inpassing van de railterminal beschikbaar is gesteld, verhoogt.
Gedeputeerde Staten zijn vergeten dat aan u voor te leggen.
Herstel dat en indexeer de bijdrage van € 4,5 miljoen, zodat de inpassing van de railterminal fatsoenlijker en meer duurzaam kan plaatsvinden.

Wij als fractievoorzitters uit de gemeente Overbetuwe hebben gemerkt dat het overleg over de railterminal tussen provincie en gemeente stroef verloopt.
Dit heeft ertoe geleid dat college en gemeenteraad van Overbetuwe op 6 oktober j.l. een uitgebreide zienswijze hebben ingediend op het Ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en het Ontwerp besluit hogere waarde wet Geluidhinder.

Wij als fractievoorzitters uit Overbetuwe zouden het heel verstandig en wijs vinden, als u als Provinciale Statenleden deze zienswijze aandachtig tot u neemt en in uw besluitvorming betrekt.

Kijk nog eens goed naar het onmisbare maatschappelijke belang van de railterminal.
En heb een bijzonder oog voor het maatschappelijk evenwicht tussen de bovenlokale lusten en de lokale lasten.

Wij vragen nog een keer uw aandacht voor de verkeersveiligheid rond de railterminal en in het bijzonder de fietsveiligheid voor de middelbare scholieren uit Overbetuwe naar Lent en Nijmegen (en vice-versa).
En realiseer u dat het bij Knoop 38 ook gaat om de ontsluiting van Nijmegen Noord en de industrieterreinen De Grift en Park 15.

Het CDA-verkiezingsprogramma noemde een bedrag van € 30 miljoen extra om de leefomgeving rond de railterminal bij Valburg te verbeteren. Onze oproep is beschouw de landschappelijke inpassing niet als een sluitpost van de aanleg van de RTG.

Gedeputeerde Staten vragen u vandaag om extra geld beschikbaar te stellen.
De Railterminal Gelderland gaat € 20,5 miljoen meer kosten. Het totaal wordt nu € 65,5 miljoen!
Ongelooflijke bedragen in tijden waar elke gemeente te maken heeft met oplopende tekorten in de zorg voor ondersteuning aan inwoners, het sociaal domein.

Afsluitend voorzitter,

Wij als fractievoorzitters uit Overbetuwe zouden het verstandig en wijs vinden, als u als Provinciale Statenleden nogeens goed kijkt naar de compenserende maatregelen, de landschappelijke inpassing en de verkeersveiligheid. Stel daar voldoende geld voor beschikbaar. Of beter nog: investeer in de samenleving en zie af van de plannen voor aanleg van een railterminal.