Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 5 november 2019

Toespraak van Roel Eefting fractievoorzitter D66 Overbetuwe

Een gezonde toekomst voor onze wereld. Dus ook voor mensen ver weg die ons aan het hart gaan.

Ik heb 3 jaar gewerkt en gewoond in Cambodja. Ontwikkelingshulp heette dat toen. Daar vond toen een staatsgreep plaats en de toenmalige overwinnaar zit er nog steeds. Met alle gevolgen van dien voor de bevolking.

Van internationaal naar lokaal. Het mag duidelijk zijn dat wij het verzoek van onze Molukse gemeenschap graag honoreren door de motie “Een menselijke gebaar aan de Molukken” in te dienen en te steunen. Een soortgelijke motie die in meerdere Nederlandse gemeenten waar een grote Molukse gemeenschap gevestigd is, is ingediend. Een klein verzoek en tegelijkertijd een grote steun aan onze Molukse inwoners en de getroffenen in de Molukken.

Goede communicatie staat voor de D66 fractie centraal in het functioneren van ons als gemeente. En dan bedoelen wij de gemeente als geheel. Dat wil zeggen EN als inwoners EN als (burger)raadsleden EN als College van B&W EN als ambtelijke deskundigen.

Voor D66 Overbetuwe gaat het om echte aandacht voor de inwoners, met soms meer en soms ook minder deskundigheid. Wij zijn als (burger)raadsleden ook niet deskundig op alle terreinen en bovenal weten we niet alles. En dat laatste is maar goed ook zoals Jan Terlouw in een van zijn boeken schreef.

We hebben in deze tijd waarin we leven dus alle inwoners nodig. Ze moeten gehoord worden en verzekerd zijn dat er wat met hun inbreng wordt gedaan. Goed luisteren betekent overigens niet dat daarmee de ander automatisch altijd gelijk heeft. Het kan betekenen dat je uitlegt waarom iets niet kan. Maar het betekent ook dat je de bereidheid moet hebben om zelf mee te gaan met andere gezichtspunten en andere oplossingen. Ook al doet dat soms (financieel) pijn.

Over ruim een jaar wordt de omgevingswet ingevoerd. In dezer begroting wordt een half miljoen uitgetrokken voor de voorbereiding, als eenmalige post. Nu is de voorbereiding weliswaar eenmalig, maar of de extra kosten dat ook zijn is voor D66 Overbetuwe een open vraag. Overigens verwachten we als raad snel betrokken te worden in het plan van de voorbereiding en een verdere invulling van dit budget. We horen graag van de verantwoordelijke wethouder hoe hij dat ziet?

We moeten het als raad en college van B&W niet altijd beter willen weten maar wel de samenwerking steeds willen realiseren. De Omgevingswet kan veel verbeteringen opleveren qua structuur als het gaat om communicatie. Daar willen we van het college dan ook maximale transparantie aan de voorkant over. Deelt het college onze lijn in deze?

Het betekent op de gebieden van leefbaarheid en duurzaamheid dat we steeds meer de beweging maken van opgelegde bezuinigingsmaatregelen naar samen met inwoners zoeken naar de meest passende oplossing. Zou het niet mooi zijn als onze politieke partijen in de provinciale staten van Gelderland ons als Gelderse gemeenten daar financieel in tegemoet zouden komen? Participatie is ook voor de provincie een aandachtsgebied lijkt ons.

Tot slot voorzitter,
de ingezette ontwikkelingen in het sociaal domein in onze gemeente kenmerkt de hiervoor beschreven ontwikkelingen. Hoe houden we de ‘controle over de kwaliteit van de zorg’ voor nu en voor de langere termijn, is een vraag aan de verantwoordelijke wethouder? Daar maken we ons als D66 zorgen over! De kwetsbare groepen in onze gemeente verdienen maximale aandacht. We zullen met elkaar voortvarend moeten zoeken naar werkbare oplossingen c.q. routes en we willen daar graag nauw betrokken bij blijven als (burger)raadsleden.

Op Facebook kwam ik de volgende tekst tegen waar ik graag mee wil afsluiten

Degene die een boom plant
Wetend dat hij zelf nooit in de schaduw ervan zal zitten Heeft begrepen waar het om gaat.

Roel Eefting
Fractievoorzitter D66 Overbetuwe