Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 februari 2012

D66 stemt vóór bestemmingsplan Park Lingezegen

Het is bekend dat D66 groot voorstander is van Park Lingezegen. Zo hebben wij dat ook opschreven in ons verkiezingsprogramma ‘Denken, Durven, Doen!’

 

Park Lingezegen is een groene buffer tegen de oprukkende bebouwing met fantastische mogelijkheden voor recreatie voor de inwoners in onze regio. Park Lingezegen is dus in het belang van heel veel mensen. Daarom moet de vaart erin worden gehouden. Maar niet zonder zorgvuldigheid richting de inwoners en bedrijven in het gebied.

Dit bestemmingsplan kent een lang en intensief voortraject. Wij hebben er meerdere keren over gesproken in de oude Commissie Ruimte en in de nieuwe vergaderstructuur. Zowel in openbare als in enkele besloten vergaderingen. Met de inbreng van trouwe insprekers die de vergaderingen bezochten. Met als gevolg een meer op maat gesneden en beter bestemmingsplan.

Als Raad hebben wij eerder het Masterplan, de MER en de Intergemeentelijke Structuurvisie van Park Lingezegen vastgesteld. Wij hebben daarmee de basisuitrusting van het Park aangenomen. Dit Bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling van die basisuitrusting mogelijk.

En daarvoor is grond nodig. De nodige terreinen zijn reeds verworven en samen met betrokken inwoners en bedrijven in het gebied zijn passende oplossingen gevonden. Wij steunen het College in deze aanpak. Op dit moment is echter nog niet met alle eigenaren en pachters overeenstemming bereikt. Wij zien graag dat dit alsnog gebeurt. D66 vindt dat er onverminderd, ook in die laatste gevallen het uiterste moet worden gedaan, om er samen zo goed mogelijk uit te komen.

D66 ziet het niet graag aankomen op onteigeningsprocedures. Dergelijke procedures moeten zoveel mogelijk voorkomen worden. Maar niet tegen elke prijs! Het kan niet zo zijn dat er bijvoorbeeld bovenmatige grondprijzen betaald gaan worden. Er zijn grenzen. Het gaat hier tenslotte om gemeenschapsgeld.

Vandaar een motie (samen met PvdA/GBO/…) waarin bij het College wordt aangedrongen om: “in harmonie met Openbaar Lichaam Park Lingezegen en andere overheidsorganen, een uiterste inspanning te doen om juridische procedures tegen te gaan of uit te sluiten, door te blijven streven naar redelijke en verdedigbare resultaten in de resterende onderhandelingen. Verzoekt het College om deze pogingen op gepaste tijdstippen (vertrouwelijk) informatie te verschaffen aan de gemeenteraad en een eventueel noodzakelijke inzet op onteigening apart ter besluitvorming voor te leggen.”

Met de motie lopen wij het College geenszins voor de voeten bij de nog te voeren onderhandelingen. De motie moet worden gezien als een aanmoediging voor het College om door te gaan op de ingeslagen weg èn om ook in de laatste gevallen tot onderhandelingsresultaten te komen.

Nog kort een punt dat tijdens de Voorbereidende Vergadering weer opkwam. Over de financiën: De parkorganisatie heeft een budget voor de basisuitrusting van het Park. Dat budget staat voor D66 niet ter discussie. Eventuele tegenvallers moet de parkorganisatie binnen dat budget opvangen. Laat dat helder zijn.

Tot slot. Park Lingezegen is een belangrijk project. Niet alleen voor de inwoners van het gebied, maar voor heel veel mensen. Daarom houden wij bij het vervolg graag de vinger aan de pols. Wij vragen het College om ons blijvend te informeren over het verdere verloop en de ontwikkelingen in het gebied.

Rolf LatourRolf Latour, raadslid